MANGFOLD sammen

Mangfold SAMMEN er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.

Mangfold SAMMEN har to ulike konsept; Flerkulturelle par Bonusfamilien

 

Mangfold SAMMEN er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.

Mangfold SAMMEN har to ulike konsept; Flerkulturelle par og Bonusfamilien


Introduksjon til Mangfold SAMMEN

Kurset er utviklet på bakgrunn av flere års erfaring med fremmedkulturelle deltakere og Ung Sammen for elever i videregående skole. Vi har hentet mange av oppgavene og formuleringer fra det opplegget. Level Mangfold for fremmedkulturelle er tilpasset den aktuelle målgruppen.  
Level Mangfold holdes av sertifiserte kursholdere.

Hensikt
Hensikten er å gi fremmedkulturelle par og enslige anledning til å oppnå økt bevissthet om seg selv i samspill med andre, og gi dem en praktisk ferdighetstrening i kommunikasjon og konflikthåndtering. Slik kompetanse er verdifull utrustning for framtidig familieliv.

Dette opplegget inngår som en relevant del av kravene som stilles i Læreplanen i norsk og samfunnsfag på voksenopplæringen.

Læreplan for 50 timers samfunnskunnskap:
Mål:
Emne 2: Historie, geografi og levesett
➢    Kunne samtale om ulike levesett, tradisjoner og syn på religion, og om endringer på disse områdene over tid

Emne 3: Barn og familie
➢    Få kunnskap om familiemønstre og boformer i det norske samfunnet
➢    Kunne samtale om ulike syn på barneoppdragelse, og hvordan familier, lokalsamfunn og det offentlige kanbidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom

Emne 7: Demokrati og velferdssamfunn
➢    Kunne samtale om hvordan man kan påvirke samfunnet gjennom deltakelse i offentlig debatt, organisasjoner og partier ved bruk av medier.

Læreplan for norsk:
Muntlig språkbruk:
Kompetansemål for nivå A1
➢    Lytte A1
➢    Snakke A 1
➢    Samtale A1

Kompetansemål for nivå A2
➢    Personlig domene:
➢    Familie og boformer
➢    Livssyn tradisjoner og skikk og bruk

Kompetansemål for nivå B1
➢    Personlig domene:
➢    Barneoppdragelse
➢    Kjønnsroller
➢    Offentlig domene:
➢    Likestilling
➢    Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet, kulturelle uttrykk

Kurset har tre trinn:

1. TrinN: Fortid
Bli kjent med kursinnholdet
Bli kjent med hverandre
Etablere en trygg gruppe
Vise hvordan bakgrunnen vår henger sammen med hvem vi er og hva vi vil ta med oss inn i vår nye livssituasjon.

2. TrinN: Nåtid:
Øke bevisstheten om egne og andres skikker og praksis i forhold til å etablere parforhold og familie.
Drøfte tema som forelskelse, seksualitet og kjærlighet
Bevisstgjøring på verdier og toleranse

3. Trinn: Framtid:
Deltakerne utfordres til å tenke fremover om eget parforhold og familie i en ny kultur
Om kommunikasjon og kommunikasjonsteknikker
Om konflikt og konfliktdemping

Omfang: Kurset går over en lang dag , samt en halv dag eller over to dager á 5 timer inkl. pauser og et godt måltid mat.

Målgruppe og deltakerforutsetninger Fordi det legges opp til aktiv deltakelse og deling av personlige erfaringer, anbefales grupper på 15-20 deltakere. Deltakerne bør kunne snakke og forstå  norsk så godt at de kan få utbytte av kurset uten bruk av tolk. Opplegget bør ha to kursholdere, men kan gjennomføres med bare en kursholder under forutsetning av at det også deltar en lærer fra voksenopplæringen. Deltakelse fra voksenopplæringen vil uansett være en fordel.  Vi må være forberedt på at noen av temaene kan vekke vonde minner.

Forholdet til voksenopplæringen: Det er Levelteamets oppgave å avgjøre hvor mange kurs som kan tilbys og til hvilket tidspunkt. Dette må også klareres konkret i forhold til voksenopplæringen. Det er voksenopplæringens ansvar å forberede deltakerne på det som skal skje. Level mangfold er et kurs – og ikke ordinær undervisning. Derfor er det ikke faglærerne på voksenopplæringen som holder kurset, men en kursholder utenfra. Det er i utgangspunktet voksenopplæringens ansvar å skaffe egnede lokaler, sørge for servering og nødvendige utstyr og hjelpemidler. Det er også Voksenopplæringen som administrerer hvem som skal være med på kurset og har ansvar for at deltakerne møter fram til rett tid og på rett sted. Kursholder må forsikre seg om at utstyret er ok og at materiellet er på plass i lokalet. Det er også viktig at det er god dialog mellom kursholder og voksenopplæringen slik at informasjon om spesielle utfordringer kommer fram.

Faglærerens plass: Det er fra Levels side ønskelig at en fra voksenopplæringen deltar på hele eller deler av kurset. Det bør være en dialog mellom kursholder og faglærer på forhånd. Det kan være nyttig om faglærer i god tid på forhånd får informasjon om opplegget. Kursholder bør få vite om det er elever en skal være spesielt oppmerksom på/ta hensyn til. Er faglærer med, vil han/hun også kunne bidra praktisk i gjennomføringen av noen av øvelsene. Dersom deltakere velger å forlate kurset eller forstyrrer, er dette voksenopplæringens ansvar.
Hjelpemidler og utstyr
Det er opp til kursholder å velge hvilke hjelpemidler en ønsker å bruke under kurset. Noen trenger Pc og prosjektor.  Tenk også på lyd og lysforhold. Voksenopplæringen er behjelpelig med opprigging av utstyr. Husk å gi beskjed i god tid dersom du vil benytte for eksempel overhead, prosjektor, flip-over eller tavle. Finn din egen arbeidsform. Det er også flott om du kan ta med gjenstander, illustrasjoner o.l. som kan synliggjøre noe av det du vil formidle.  

Bruk av musikk: Det kan være fint å bruke musikk under de øktene hvor deltakerne arbeider med oppgaver. Musikken vil da indikere at det er selvstendig arbeid. Når musikken skrues av, vil det på en god måte markere at økten er over. Det er viktig at musikken ikke virker forstyrrende, men heller stimulerende for arbeidet som skal gjøres. Musikk bør kunne velges ut fra hvilke nasjonaliteter som deltar.

Tenk pedagogisk
Workshop:
Kurset er lagt opp som workshop. Kursholderen må i noen grad velge hva som skal brukes av øvelser og leker. Øvelsene kan variere fra individuelt arbeid til arbeid i grupper. Noen øvelser har mer preg av skuespill eller rollespill. Det å oppleve og erfare er ofte et bedre ut-gangspunkt for læring, enn kun å være passiv mottaker av teoretisk informasjon.

Sirkel:
Deltakere og veileder (lærer) sitter på stoler i en sirkel. Sirkelen skaper en likestilt og tett atmosfære med nærhet mellom deltakerne og kursholdere. Formen signaliserer at alle hører til i det samme fellesskapet og er et enkelt og inkluderende utgangspunkt for læring. Stolene kan dessuten lett flyttes på dersom det skal arbeides i grupper eller gjennomføres fysiske øvelser. Det kan også være aktuelt at deltakerne sitter bak pulter eller bord, dersom åpen sirkel blir for krevende.